Een woning moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om toegelaten te worden tot de huurmarkt. Bekijk hieronder een overzicht van de belangrijkste woonkwaliteit eisen. 

Minimale woonkwaliteit voor je woning

Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij de woning behandelt als een voorzichtig en redelijk persoon. Zo moet de woning voldoende verlucht en verwarmd worden. Kleine herstellingen zijn ten laste van de huurder.

Van de eigenaar wordt verwacht dat de verhuurde wooneenheid voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Overzicht van de belangrijkste kwaliteitseisen:

Zijn er grotere gebreken, verwittig zowel mondeling als schriftelijk de verhuurder.
Hulp nodig bij het begrijpen van de kwaliteitseisen of het schrijven van een brief?
Krijg je geen reactie van de verhuurder?

Kom langs op het woon- en energieloket van je gemeente. 

Administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Vertoont je woning enkele gebreken en heb je deze gemeld aan de eigenaar, maar ontvang je geen reactie? Weigert de eigenaar de nodige werken uit te voeren?

Kom langs bij het woon- en energieloket van je gemeente. 

Gevolgen van een ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring

Het verhuren of te huur stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen zijn opgenomen in de Vlaamse inventaris. Is de woning na 12 maanden nog steeds opgenomen, dan moet de eigenaar een heffing betalen. In een aantal gevallen oefent de gemeente een sociaal beheerrecht uit op de woning. Dit betekent dat de gemeente de woning renoveert en sociaal gaat verhuren. 

Opgelet, is je gehuurde woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard, dan bestaat de kans dat je de woning moet verlaten. Dit betekent niet dat het huurcontract wordt stopgezet of dat de huur niet meer moet betaald worden. Om het huurcontract te beëindigen, een deel van de huurgelden terug te vorderen of een tussenkomst voor de herstellingen te vragen, kan je de vrederechter inschakelen. 

In bepaalde gevallen heb je als huurder wel recht op een Vlaamse huursubsidie.

Contacteer hiervoor het woon- en energieloket van jouw gemeente.

Opheffen van een ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaring

Werden alle gebreken opgelost? Vraag een conformiteitsattest aan.

Werd de woning gesloopt? Dan kan u een verzoek tot opheffing van het burgemeestersbesluit aanvragen. Contacteer hiervoor de dienst Woonkwaliteit via woonkwaliteit@wooneco.be. 

Verkoop van een woning die op de Inventaris van Ongeschikt en Onbewoonbare Woningen (VIVOO) is opgenomen

Binnen een termijn van 7 dagen na overdracht van het zakelijk recht dient dit ter kennisgeving te worden doorgegeven aan de inventarisbeheer bij het Agentschap Wonen in Vlaanderen. Hiervoor is door het Agentschap een document opgemaakt dat moet ingevuld en verstuurd worden.

Dit kan via e-mail naar het adres: woningkwaliteit.west@vlaanderen.be of per post aan: Wonen Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92- 9000 Gent.