Meldpunt klokkenluiders

Wat is een klokkenluidersmelding?

Een klokkenluidersmelding gaat over de melding van informatie over inbreuken die verkregen is in een werkcontext waarbij de personen na de melding het risico op represailles lopen. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met Veneco samenwerken zoals aannemers, architecten, consultants, voormalige werknemers en sollicitanten.

De klokkenluidersregeling biedt bescherming aan personen die economisch kwetsbaar zijn tegenover de persoon van wie zij de facto afhankelijk zijn voor hun werk.

Bij burgers is er geen werkgerelateerde machtsongelijkheid. Zij kunnen bijgevolg geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling (wel van een klachtenregeling).

De melding van een inbreuk gaat over een handeling of nalatigheid die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. Ze is onrechtmatig.
  2. Ze ondermijnt het doel of de toepassing van regelgeving.

Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokale bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Meldpunten?

Intern meldpunt

Algemeen Directeur Sofie Vandelannoote is het interne meldpunt. Zij is te bereiken via:
Msofie.vandelannoote@veneco.be
A: Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
T: 09/251.22.22

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Je kan een inbreuk ook anoniem melden: bij briefwisseling vermeld je op de envelop de naam van bovenstaande persoon en “vertrouwelijk”. In dat geval wordt deze brief/mail uitsluitend door de desbetreffende persoon geopend.

Extern meldpunt

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend kan worden behandeld of dat er een risico op represailles bestaat? In dit geval kan je een melding maken bij de Vlaamse Ombudsdienst:

Minfo@vlaamseombudsdienst.be
A: Vlaamse OmbudsdienstLeuvenseweg 86, 1000 Brussel
T: via het gratis informatienummer 1700 van de Vlaamse Overheid (elke werkdag van 9u tot 19u)

Bescherming en garanties

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Procedure

De invulling van het meldkanaal ligt formeel vast:

  • Klokkenluiders kunnen schriftelijk (mail of brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting een melding bezorgen. Dit kan bij het interne of externe meldpunt. De melder heeft hierbij recht op een verslag.
  • Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden moet er inhoudelijke feedback betreffende de melding volgen.
  • Het Bestuursdecreet en GDPR bepalen duidelijk welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

Toepasselijke wetgeving en nadere info

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen, beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse Overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaams parlement en treedt in werking op 11 december 2022.

Bijkomende info: https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/personeel/organisatie-en-werkingklokkenluidersregeling