Voor werken aan de gemeenschappelijke delen van je appartementsgebouw kan door een Vereniging van Mede-Eigenaars ook een Mijn VerbouwLening worden aangevraagd.
Dit staat los van de Mijn VerbouwLening voor individuele eigenaar-bewoners of eigenaar-verhuurders.

Welke appartementsgebouwen komen in aanmerking?

 • Het appartementsgebouw is minstens 15 jaar oud op het moment van aanvraag (m.u.v. hernieuwbare energieproductie)
 • Er is een Vereniging voor Mede-Eigenaars (VME)
 • Er is een syndicus (zowel professionele als niet-professionele syndici zijn mogelijk)

Belangrijkste kenmerken voor een Mijn VerbouwLening voor VME’s

 • Rentevoet vanaf 24/02/2024: 2,75%.
 • Looptijd: maximaal 25 jaar of 300 maanden
 • Het afsluiten van een kredietverzekering voor VME’s is verplicht! Hiervoor werd door de Vlaamse Overheid een raamcontract afgesloten met Atradius (Zie brochure in bijlage)
 • Maximumbedrag: €60.000
  • Vermeerderd met een bedrag van €25.000/ wooneenheid

Voorwaarden

 • De Mijn VerbouwLening kan enkel aangevraagd worden op basis van een gedetailleerde prijsofferte
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Stappenplan voor het bekomen van een Mijn VerbouwLening voor VME’s

 1. VME maakt een renovatieplan op: dit bestaat uit een overzicht van de noodzakelijke werken en het bedrag dat men zal investeren voor het uitvoeren van deze renovatiewerken.
 2. VME maakt een investeringsplan: overzicht van de financieringsmogelijkheden van de uit te voeren werken, bv. eigen middelen van de VME, inhoud reservefonds, mogelijk te ontlenen bedrag via de Mijn VerbouwLening
 3. VME vraagt zelf een voorlopig kredietvoorstel aan het Energiehuis (welk bedrag wenst men te ontlenen en welke kostprijs zal dit hebben).
 4. VME neemt contact op met de kredietverzekeraar om de mogelijkheden te bekijken en te bespreken (Atradius). Hiervoor hanteert de kredietverzekaar het opgestelde VME-kredietanalysekader.
 5. De Algemene Vergadering dient de bovenstaande documenten goed te keuren. Zonder deze goedkeuring kan de aanvraag niet ingediend worden.
 6. Indiening aanvraag bij het Energiehuis (incl. verslag Algemene Vergadering met akkoord indiening aanvraag).
 7. Analyse van de kredietaanvraag door het Energiehuis (o.a. controle van offertes en VME-kredietanalysekader)
 8. Indien akkoord: opmaak en ondertekening kredietovereenkomst door de syndicus (bij voorkeur gemandateerd door de Algemene Vergadering)
 9. Nadat de werken uitgevoerd zijn, kan men de facturen bezorgen voor uitbetaling.